Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo)

U kunt op http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo algemene informatie over de wijzigingen vinden. Ook de VNG heeft een site waar informatie staat met vragen en antwoorden.
Om meer gedetaileerd te lezen ga naar deze site. U vindt hier alle regels en de berekening voor de eigen bijdrage Wmo. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hier contact opnemen met het Klantcontactpunt van de gemeente

Wat betekent de Wmo voor u ?

Een belangrijk doel van deze wet is dat iedereen kan Meedoen in onze samenleving. Meedoen met een hoofdletter "M".  De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. Maar Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom, handicap, de sociaal-economische klasse of 'moeilijkheden thuis' kunnen hindernissen opwerpen om volop in de maatschappij mee te draaien.

De Wmo wil mensen in staat stellen om mee te doen. Zodat mensen zichzelf beter kunnen redden.

Eén loket
Als u hulp nodig hebt, moet u vaak langs veel instanties. Zou het niet fijn zijn als één iemand uw verhaal aanhoort om vervolgens samen met u naar oplossingen te zoeken? U kunt in Gorinchem terecht bij één loket voor al uw vragen over wonen, zorg en welzijn. Het Klantcontactpunt is hét loket voor wonen, zorg en welzijn.

Ook voor vragen over de Wmo kunt u bij dit loket aankloppen. U kunt er terecht voor informatie, advies en het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen. Ook kunt u via dit loket de Huishoudelijke Hulp regelen.

Voor algemene vragen en informatie over de Wmo kunt u dus terecht bij het klantcontactpunt, maar ook voor vragen en advisering over;

De voorzieningen worden in het algemeen verstrekt als deze:

  • alleen voor de aanvrager zelf bedoeld is (dus geen gemeenschappelijk gebruik)
  • langdurig noodzakelijk is (het probleem heeft een blijvend karakter)
  • niet algemeen gebruikelijk is (voorzieningen niet speciaal voor de aanvrager gemaakt, zoals centrale verwarming, thermostatische douchemengkranen enz., zijn wel algemeen gebruikelijk)

De aanvraag

Voor het aanvragen van voorzieningen via de Wmo is een formulier beschikbaar. Dit formulier kunt u afhalen bij het klantcontactpunt. Ook is het mogelijk om het formulier telefonisch aan te vragen tel.: 0183 - 659535.

Als het formulier is ingeleverd, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Het onderzoek / de indicatie

Om voor één van de voorzieningen, zoals thuiszorg, dagopvang, huishoudelijke hulp of persoonsgebonden budget  (PGB) in aanmerking te komen is het mogelijk dat u moet worden geïndiceerd. Bij een indicatie wordt bepaald of de beperkingen die u ervaart, het toekennen van een voorziening noodzakelijk maken.
Het Wmo - team van de gemeente Gorinchem doet deze indicatie.
Op basis van uw indicatie wordt besloten of u in aanmerking komt voor een voorziening en zo ja, welke u krijgt toegekend.

Er is bezwaar mogelijk

De afhandeling

De tijd tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente bedraagt ongeveer acht weken.

Om de procedure van aanvraag tot afhandeling soepel te laten verlopen, kunt u zelf enkele voorbereidingen treffen:

  • Bewaar medische gegevens op één plek of in één map. Ook de kaart van de ziekten-kosten- verzekering
  • Verstrek alleen kopieën als de indicatiesteller op bezoek komt.
  • Krijgt u bezoek van de indicatiesteller, zorg dan dat u niet alleen bent: twee kunnen meer vertellen dan één.

Eigen bijdrage  

Wanneer u hulp bij het huishouden krijgt toegewezen in het kader van de Wmo, dan betaalt u een eigen financiële bijdrage. Afhankelijk van uw leeftijd, gezinssituatie en inkomen wordt de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Op basis van uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele partner berekent het CAK het bedrag voor de Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ), welke eigen bijdrage u moet betalen.

Op 1 januari 2015 is een aantal dingen in de zorg veranderd. Het basispakket van de zorgverzekering is uitgebreid met onder andere verpleging en verzorging thuis. De wijkverpleging. De wijkverpleging is voor verzorging en verpleging thuis. Zoals hulp bij innemen van medicijnen of douchen. U krijgt verpleging of verzorging thuis als uw gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. De wijkverpleging valt niet onder het verplicht eigen risico. U betaalt ook geen eigen bijdrage.

Adviesgroep WMO

Op dinsdag 6 mei 2008 is de Stichting Adviesgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) officieel opgericht. De Adviesgroep adviseert het College van burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd, over alle beleidsvelden die vallen onder de Wmo. In dit Wmo-platform zitten vrijwilligers die zich vanuit verschillende invalshoeken willen inzetten voor (kwetsbare) Gorcumers.

De voorzitter van de adviesgroep is Egbert Boer.

De leden:

H. Vendel h.vendel@wmoadviesgroepgorinchem.nl
R. van Eijk (penningmeester) r.vaneijk@wmoadviesgroepgorinchem.nl
E. den Heijer e.denheijer@wmoadviesgroepgorinchem.nl
E. Hollander e.hollander@wmoadviesgroepgorinchem.nl
T. Kwant-Dekkers t.dekkers@wmoadviesgroepgorinchem.nl
H. Buis h.buis@wmoadviesgroepgorinchem.nl
L. Brahmi l.brahmi@wmoadviesgroepgorinchem.nl
J. van der Wal j.vanderwal@wmoadviesgroepgorinchem.nl
A. Bogerd a.bogerd@wmoadviesgroepgorinchem.nl
E. Boer

e.boer@wmoadviesgroepgorinchem.nl

website WMO adviesbroep: www.wmoadviesgroepgorinchem.nl

Advies van betrokken inwoners

 

De Stichting Adviesgroep Wmo is het Wmo-platform voor de gemeente Gorinchem. De Adviesgroep bestaat uit betrokken inwoners van de gemeente en adviseert het College van burgemeester en wethouders over het te ontwikkelen en uit te voeren Wmo-beleid. Ze bekijkt hoe het beleid dat de gemeente wil voeren, uitpakt voor mensen die gebruik maken van voorzieningen uit de Wmo. Ook neemt de Adviesgroep vraagstukken onder de loep, bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen die haar uit de samenleving bereiken. In het platform zijn de volgende belangengroepen vertegenwoordigd: ouderen, jongeren, mantelzorgers, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, chronisch zieken en (geestelijke) gezondheidszorg. 
Leden van de Adviesgroep zijn bereidt om te helpen bij een inventarisatiegesprek (keukentafelgesprek) voor de Wmo.