Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Alles over Mantelzorg

Het keukentafel gesprek

U bent vast bekend met het Keukentafelgesprek? Dit is hét gesprek waarin de zorgbehoefte van iemand wordt bepaald. Om senioren met een zorgbehoefte goed voorbereid en met zelfvertrouwen het gesprek in te laten gaan, hebben we een informatief artikel opgesteld:https://www.zusterjansen.nl/keukentafelgesprek. Hierin worden alle vragen de senioren kunnen hebben voor, tijdens of na het keukentafekgesprek. Staan er tips in voor mantelzorgers en wordt de zorg vanuit het WIz en Zvw besproken.

Ondersteuning mantelzorger vanuit de gemeente

Hulp voor mantelzorgers in Gorinchem

De gemeente Gorinchem vindt het belangrijk dat mantelzorgers op een goede manier ondersteund worden. Daarom kunnen alle Gorcumse mantelzorgers voor een vrijblijvend informatie- en/of adviesgesprek terecht op het stadhuis.
Jacqueline Blom-Geluk, consulent Mantelzorg, bespreekt met hen de situatie en zoekt naar mogelijke oplossingen, zoals praktische hulp en informatie.

Jacqueline is dagelijks te bereiken van 9:00-16:00 uur muv de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag. Voor een afspraak buiten deze tijden kunt u bellen of mailen, het is ook mogelijk om in de avonduren een afspraak te plannen.

Haar telnr is 0183-659540 en het mailadres is: mantelzorg@gorinchem.nl

1 x per 3 a 4 maanden verschijnt er een nieuwsbrief.

U kunt zich ook aanmelden als mantelzorger en voor de zogenaamde 'mantelzorgbrief'.

Hulp van MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Soms blijkt dat meer ondersteuning wenselijk is. In dat geval is er een goede samenwerking met MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Platform Mantelzorg Zuid-Holland Zuid
Het Platform Mantelzorg Zuid-Holland Zuid zet zich in voor de collectieve belangen van mantelzorgers. We doen dit, al weer zo’n vier jaar, in de regio Zuid-Holland Zuid, dwz de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Het Platform mantelzorg is een onderdeel van Zorgbelang Zuid-Holland, regio Zuid.
Zorgbelang komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg en welzijn.

Er kan geen beleid gemaakt worden voor mantelzorgers zonder de inbreng van de mantelzorgers zelf. Het Platform maakt zich sterk voor die inbreng.

Samenwerking
Het Platform Mantelzorg werkt nauw samen met de Afdeling Mantelzorg- en Vrijwilligersondersteuning van MEE, maar ook met MEZZO, de landelijke organisatie voor de belangen van mantelzorgers. De afdeling Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning is de steun en het Platform Mantelzorg de stem.

Het Platform Mantelzorg staat, onder andere, voor:
•    Herkenning en erkenning van de mantelzorger: mantelzorgers weten vaak niet dat zij mantelzorger zijn. Herkennen is dus belangrijk, maar ook erkenning voor de soms zware taak die mantelzorgers hebben (zie ook de thema’s 1, 2, 5, 7 en 8).
•    Voldoende voorzieningen voor de mantelzorger om de zorg tijdelijk over te kunnen dragen, we noemen dat respijtzorg (zie ook thema 5).
•    Goede combinatie van mantelzorg en werk: een op de acht mantelzorgers combineert het mantelzorgen met een baan. Dat kan een erg zware belasting zijn. Door bepaalde maatregelen zoals flexibele werktijden kunnen deze mantelzorgers het beter volhouden en raken zij niet overbelast (zie de thema’s 3 en 5).
•    Informatie over bestaande voorzieningen en regelingen voor mantelzorgers: er is behoefte aan overzichtelijke informatie. MEE is, in samenwerking met het Platform, bezig om een website te maken met daarin alle informatie voor mantelzorgers, de mantelzorgwegwijzer. Voor mensen die geen internet hebben kan de informatie uitgedraaid worden (zie de thema’s 4 en 5).
•    Het beïnvloeden van het beleid van zorginstellingen zodat er oog komt voor de mantelzorger: zorginstellingen gaan vaak alleen uit van de zorgverlener en de patiënt en zien de zo belangrijke plaats van de mantelzorger die in de thuissituatie veel (onbetaalde) zorg verleent aan de patiënt over het hoofd.
Thema’s

Het Platform houdt zich bezig met de volgende thema’s:
1    Mantelzorg en ziekenhuis: aandacht voor de mantelzorger in het ziekenhuis. In een ziekenhuis komen veel mantelzorgers, samen met degene voor wie zij zorgen. Vaak weten zij niet dat ze mantelzorger zijn en weten ze ook niet waar ze ondersteuning kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis vragen we aandacht voor mantelzorgers bij specialisten en (gespecialiseerde) verpleegkundigen en wijzen we mantelzorgers op mogelijkheden voor ondersteuning.
2    Mantelzorg en huisarts: aandacht voor de mantelzorger door de huisarts. Vaak weten huisartsen niet dat hun patiënt mantelzorger is. Uit onderzoek is gebleken mantelzorgers hier juist graag met hun huisarts over willen praten. Ook huisartsen kunnen mantelzorgers wijzen op de mogelijkheden voor ondersteuning.
3    Mantelzorg en werk: we willen bedrijven stimuleren om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in te voeren.
4    Mantelzorgwegwijzer: alle informatie voor de mantelzorger overzichtelijk bij elkaar, zie www.meedrechtsteden.nl of www.meealblasserwaardvijfheerenlanden.nl, onder het kopje ‘mantelzorgwegwijzer’.
5    Mantelzorg en Wmo: sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeente verplicht om beleid te maken over de ondersteuning van mantelzorgers. Zij kunnen dit alleen maar doen als ze weten wat de knelpunten en de wensen van de mantelzorgers zijn. Via Wmo-raden brengen wij deze knelpunten en wensen onder de aandacht.
6    Mantelzorg en AWBZ: er zijn nogal wat veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zoals de strengere indicaties voor de ondersteunende begeleiding. Deze veranderingen zullen zeker gevolgen hebben voor mantelzorgers. Het Platform signaleert deze problemen en brengt ze onder de aandacht van Wmo-raden en gemeenten.
7    Mantelzorg en kerken: aandacht voor mantelzorgers in de kerken. In de kerken zijn veel mantelzorgers actief. Ook zij weten vaak niet dat ze mantelzorger zijn en waar ze, als dat nodig is, ondersteuning kunnen krijgen. Samen met het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) in Hendrik-Ido-Ambacht willen we mantelzorgers in beeld krijgen en hen attenderen op mogelijkheden voor ondersteuning.
8    Mantelzorg en GGZ: aandacht voor mantelzorgers van GGZ-cliënten. We willen helder krijgen wat de knelpunten en de wensen zijn van de mantelzorgers van GGZ-cliënten.

Meer informatie

Platform Mantelzorg Zuid-Holland Zuid
p/a Zorgbelang Zuid-Holland, regio Zuid
Mariëtte Teunissen
M.H. Trompweg 235, 3317 NE Dordrecht
Tel. 088 929 4030
mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl
www.zorgbelang-zuidholland.nl

Er is geen afdeling Gorinchem meer.

Mantelzorgmakelaars helpen om de zorg dragelijk te houden

“Bezuinigingen en ingrijpende wijzigingen in de zorg, er wordt meer verlangd van mantelzorgers”, we horen en lezen er veel over. Regiomantelzorgmakelaars zorgen ervoor dat u deze mantelzorg langer volhoudt door de zorg optimaal te regelen en regeltaken van u over te nemen.

Wat doet regio mantelzorgmakelaars voor u?
Zij nemen regeltaken over van mantelzorgers en zorgvragers op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en financiën.
Een aantal voorbeelden:

· Onafhankelijke cliënt ondersteuning bij o.a. het keukentafelgesprek.
· Aanvragen van WMO maatwerkvoorzieningen
· Het in kaart brengen en inschakelen van het zorgnetwerk;
· Op weg helpen in de wereld van de zorg van ‘nieuwe’ mantelzorgers;
· Organiseren van persoonlijke hulp (thuishulp, woningaanpassing, vervoer);
· Aanvragen van indicaties zorg
· Aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB);
· Contacten met werkgevers over afstemming van werk en zorgtaken;
· Opstellen van bezwaarschriften en ondersteunen van  juridische procedures;
· Praktische hulp (invullen formulieren, brieven en telefoongesprekken);
· Gesprekken met allerlei organisaties en instanties

Kosten:
Onze diensten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van zorgverzekeraars zoals o.a. VGZ, Menzis, IZZ en Univé, en ook vanuit het VGZ gemeentepakket.
De mantelzorgmakelaar, wordt tot 200,-- of 400.—euro betaald uit de aanvullende zorgverzekering, maar je zit vaak snel aan dat maximum, omdat je gewoon per uur moet betalen. Let daar op bij het aanmelden!!!

Regiomantelzorgmakelaars zijn gecertificeerd lid van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (www.bmzm.nl)   en bieden u onafhankelijke ondersteuning.

Regio Mantelzorgmakelaars

Stationsweg 29 in Gorinchem

info@regiomantelzorgmakelaars.nl

www.regiomantelzorgmakelaars.nl

06 – 55 86 11 33

Mantelzorgwegwijzer wijst de weg

Zorgen voor een ander, begint bij jezelf
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking of chronische ziekte. In 2007 telde Nederland ruim 3,5 miljoen mantelzorgers. Een deel van die groep voelt zich zwaar belast of zelfs overbelast (bron: SCP). Het is belangrijk dat mantelzorgers op de hoogte zijn van belangrijke zaken op het gebied van mantelzorg.

Als mantelzorger komt er veel op u af. Niet alleen de zorg voor uw naaste, maar ook alles er omheen. Hoe regel ik zorg en hulp als ik dat nodig heb? Hoe vraag ik het mantelzorgcompliment aan? Hoe combineer ik mijn werk met mantelzorg? Waar kan ik andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen?  Wie kan mij ondersteuning bieden bij de financiën? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen zijn te vinden in de Mantelzorgwegwijzer. Alle mantelzorgers uit de regio die behoefte hebben aan informatie zijn hier aan het juiste adres.

Alle informatie op één plek
De afdeling Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning van MEE Drechtsteden en MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Platform Mantelzorg Zuid-Holland Zuid hebben alle belangrijke informatie op het gebied van mantelzorg gebundeld en toegankelijk gemaakt via de websites: www.meedrechtsteden.nl en www.meeav.nl. Het gaat hierbij om zowel landelijke informatie (zoals wet- en regelgeving), als om regionale informatie (zoals welke cursussen kan ik als mantelzorger volgen). De Mantelzorgwegwijzer is dé digitale informatieplek voor de mantelzorger.

Hebt u toch nog vragen of wilt u ondersteuning van de afdeling Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning van MEE? Dan kunt u contact opnemen met het Servicebureau van MEE, telefoonnummer 0900 202 06 72 (lokaal tarief) of een email sturen naar servicebureau@meedrechtsteden.nl of servicebureau@meeav.nl.

Nationaal Mantelzorgpanel

Omdat ook veel senioren als mantelzorger bezig zijn heeft Zorgbelang-Zuidholland gevraagd het volgende op deze site te zetten:

Mezzo heeft het Nationaal Mantelzorgpanel. Hiermee kan Mezzo online snel de meningen van (ex)mantelzorgers peilen over onderwerpen die met mantelzorg te maken hebben. De panelonderzoeken met korte meerkeuzevragen gaan bijvoorbeeld over: financiën, regelzaken, ervaringen met hulpverlening, de combinatie van mantelzorg en werk en politieke ontwikkelingen. Het eerste panelonderzoek is begin december en gaat over 'pauze als je zorgt voor een ander’.

Wat is het doel van het Nationaal Mantelzorgpanel?

Mezzo kan met de reacties mantelzorgers zien waar mogelijke knelpunten of problemen zitten.
Mezzo krijgt een beter beeld waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Mezzo kan dan beter de belangen behartigen van mantelzorgers in Nederland.
Mantelzorg kan meer onder de aandacht gebracht worden in de media. Hierdoor krijgt Mantelzorg meer bekendheid in Nederland.
Mezzo kan door meningen van mantelzorgers zelf haar producten en diensten verbeteren.
Kortom: met meningen van (ex)mantelzorgers kan Mezzo veel bereiken!

Hoe gaat het in zijn werk?

(Ex)mantelzorgers kunnen zich inschrijven via www.nationaalmantelzorgpanel.nl. Bij inschrijving ontvangt de mantelzorger per e-mail een uitnodiging om een paar gegevens in te vullen. Daarna ontvangen ze vervolgens acht tot twaalf keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het panel. Het kost hen ongeveer vijf tot maximaal tien minuten tijd. Uiteraard bepaalt men zelf per oproep of hij/zij meedoet.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan gerust een e-mail naar: mantelzorgpanel@mezzo.nl
Op www.nationaalmantelzorgpanel.nl kunt u de website bekijken.

Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
info@mezzo.nl
Postbus 179, 3980 CD Bunnik, bezoekadres John F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik,
telefoon (030) 659 22 22

Sites voor patiënten en hun mantelzorgers

Het volgende stond in de krant: 'Ik wil helpen, maar weet niet hoe'. Daar stonden enkele tips bij van sites waar iedereen wat aan kan hebben. Ik geef ze u graag door.

ContactDays is een website die lang- en kortdurige zieken, familie en vrienden helpt om met elkaar in contact te komen en te blijven, met de mogelijkheid om in te tekenen op een rooster en berichten achter te laten. www.contactdays.nl

ShareCare Zorgsite, voor het plannen van bezoek, het doorgeven van informatie en het afstemmen van zorgtaken. De site maakt applicaties die mensen helpenelkaar te leren kennen, elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. www.sharecare.nl

Iemand zoals ik is een onafhankelijke sitevoor en door mensen met een chronische aandoening en hun omgeving. Er zijn nu bijna 850 deelnemers en meer dan 30 aandoeningen worden besproken. Zeer toegankelijke site. www.iemandzoalsik.nl

Drimpy is een sociaal netwerk om zelf alle gezondheid-gerelateerde gegevens op één plek te verzamelen en te beheren. Het is mogelijk deze informatie te delen met medici, medepatiëntenen familie/vrienden. www.drimpy.com

Wieziet is een hndige site om te communiceren over bijvoorbeeld een ouder die verzorging nodig heeft, een kind in het ziekehuis of een hulpbehoevende vriend of buurman. www.wieziet.nl

Deze sites zijn vanaf nu ook te vinden onder 'Dienstverlening' in deze seniorengids.

Vakantie ook voor mantelzorgers!

De vakantieperiode is weer afgelopen, Door de economische crisis zullen er ongetwijfeld minder mensen op reis zijn geweest en het  hebben moeten doen met een dagje Lingebos of het strandje bij de Buiten Waterpoort. Maar zelfs dat is voor heel veel mantelzorgers niet weggelegd, omdat de zorg van dien aard is dat de mogelijkheid er gewoon niet is. Toch zijn er allerlei manieren om met of zonder de hulpvrager er even tussenuit te gaan. Neem  eens een kijkje op onderstaande links. Als u niet in het bezit bent van een computer of iemand nodig hebt die u bij uw zoektocht kan helpen, neem dan contact op met Lida van Rijn, tel 0183-659549, dan zoeken we samen naar de mogelijkheden.
www.deblauwegids.nl
www.stichtingzorgchalet.nl
www.hetvakantiebureau.nl
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mantelzorg

Mantelzorgondersteuning aan huis

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en vaak jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te houden is het belangrijk om af en toe even vrijaf te kunnen nemen van deze zorg. Gevoelsmatig is het vaak een hele stap om deze zorg aan iemand anders over te laten. Daarom is het van groot belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Begin 2018 is in Gorinchem en omstreken een zorgorganisatie gestart die de inwoners    van vervangende mantelzorg ofwel respijtzorg aan huis kan voorzien: Merwe Care, maatwerk in mantelzorg.
De missie van Merwe Care is tweeledig: de eenzaamheid en kwetsbaarheid onder de ouderen verminderen én de huidige mantelzorgers ondersteunen bij hun zorgtaken, teneinde overbelasting te voorkomen.

Overbelasting en respijtzorg
Familieleden, buren en vrienden zorgen voor ongeveer driekwart van alle zorg die mensen met een chronische ziekte, aandoening of beperking. Professionele respijtzorg of vervangende mantelzorg biedt vaste mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen, zodat zij de zorg beter en langer kunnen volhouden. Respijtzorg is daarom een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. Ook wordt deze vorm van ondersteuning vaak ingezet na ontslag uit het ziekenhuis of tijdens de vakantieperiode van de kinderen. Bij Merwe Care bepaalt de cliënt zelf hoelang en wanneer deze extra hulp is gewenst. Soms wonen kinderen verder weg of zijn zij druk met eigen gezin en werk, ook dan kan de service van Merwe Care uitkomst bieden.    
                                                                    
Dienstverlening
Merwe Care, maatwerk in mantelzorg, werkt met vaste en speciaal voor de cliënt geselecteerde zorgverleners, welke in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Merwe Care verleent geen medische verzorging maar werkt aanvullend aan de reguliere thuiszorg. De tarieven kunnen worden voldaan uit eigen middelen, uit een Persoons Gebonden Budget of mogelijk via uw aanvullende zorgverzekering. Rivas-voordeelpashouders krijgen eenmalig het eerste uur zorg gratis bij minimale afname van drie uur.

Enkele voorbeelden van dienstverlening:
- Persoonlijke aandacht en verzorging - Individuele begeleiding - Gezelschap houden - Een luisterend oor bieden  - Licht huishoudelijk werk verrichten - Vervoeren en begeleiden naar afspraken - Onderhouden van sociale contacten - Samen wandelen, lezen, spelletjes doen - Samen boodschappen doen - Samen koken, eten, afwassen - Uitstapjes maken - Administratie en afspraken bijhouden
 
Heeft u andere wensen? Vraag gerust naar de mogelijkheden.                                                                
Voor meer informatie belt u vrijblijvend naar Janet Starink,                  tel: 06-12343164.
www.merwecare.nl

Online Cursus mantelzorg

https://www.laudius.nl/cursus/mantelzorg

In deze cursus leren mensen die mantelzorg verlenen (of dit in de nabije toekomst willen doen) relevante informatie over onder andere:

- Hoe je als mantelzorger omgaat met verschillende chronische aandoeningen;
- Welke ondersteunende instanties je kunt inschakelen om overbelasting te voorkomen;
- Wat de WMO is en wat de gevolgen zijn voor mantelzorgers.

Een nuttige toevoeging voor mantelzorgers die nog niet thuis zijn in het zorgsysteem of nog verlangen naar extra vaardigheden en zorgkennis.