Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Huishoudelijke ondersteuning

Veel onrust nieuwe zorgplannen huishoudelijke ondersteuning.

De seniorenconsulenten van de gemeente Gorinchem (werkzaam bij MEE), hebben in de afgelopen weken veel vragen gekregen over de uren huishoudelijke ondersteuning. Deze worden in de meeste gevallen per juli 2015 een stuk minder.
‘Klopt het dat ik van mijn thuiszorgorganisatie moet horen dat ik minder uren hulp krijg?’
‘Hoe kan het dat ik één derde minder uren krijg voor de zelfde werkzaamheden?’ ‘Waarom kan mijn thuiszorgorganisatie mij niet vertellen wat mijn eigen bijdrage wordt?’
‘Mijn hulp komt niet meer aan alle strijk toe. Hoe moet dit nu?’

De gemeente Gorinchem heeft, net zoals alle andere gemeente in Nederland, in 2015 minder middelen beschikbaar voor ondersteuning aan hun inwoners. De middelen worden daarom anders ingezet en er wordt van de gebruikers van de zorg meer creativiteit en flexibiliteit gevraagd. Ook wordt er een beroep gedaan op de mogelijkheden die het netwerk kan bieden. Daar waar noodzakelijk is er ondersteuning door gemeente vanuit de WMO.

De gemeente Gorinchem heeft in het document ‘de nadere regels en beleidsregels huishoudelijke ondersteuning (HO/HO+) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’ beschreven welke regels en richtlijnen zij hanteren voor het toekennen van ondersteuning. Dit document gebruikt de WMO medewerkers en de thuiszorgorganisaties voor het toekennen van ondersteuning. Enkele belangrijke delen zijn hieronder uitgelicht. De volledige beschrijving kunt u nalezen via de link:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gorinchem/345053/345053_1.html

Hoe zit het nu met het toekennen van de uren huishoudelijke ondersteuning?
Hebben ze daar richtlijnen voor?

Enkele teksten:

1 Huishoudelijke ondersteuning
1.1 Beperkingen in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten
Wanneer er sprake is van een (dreigend) disfunctioneren van het huishouden kan het noodzakelijk zijn huishoudelijke activiteiten gedeeltelijk of volledig over te nemen. De beperking die een persoon ondervindt kan het gevolg zijn van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een psychosociaal probleem. Ook een combinatie van aandoeningen is mogelijk.
In de volgende resultaatsgebieden kunnen cliënten beperkingen hebben bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten:
•    1. een schoon en leefbaar huis
•    2. Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften
•    3. Beschikken over schone en draagbare en doelmatige kleding
•    4. Het kunnen zorgen voor inwonende kinderen die tot het huishouden behoren
•    5. Regievoering op het huishouden
•    6. Versterken van de zelfredzaamheid

Toelichting: de meeste senioren hebben ondersteuning bij resultaatsgebied 1; een schoon en leefbaar huis.
Bij het toekennen van de uren wordt geen rekening gehouden met de wijze waarop u uw huis heeft ingericht of de frequentie waarmee u gewend bent uw huis schoon te houden. Dit zijn persoonlijke voorkeuren.
Voorbeeld: wanneer u veel spullen heeft uitgestald in de huiskamer dan kan het zijn dat de huishoudelijke hulp er niet aan toe komt de volledige kamer te stoffen. U zou kunnen overwegen enkele spullen op te bergen of te groeperen, zodat het stoffen makkelijker wordt.
Voorbeeld: wanneer u het prettig vindt dat uw toilet meerdere keren per week schoongemaakt wordt, dan kunt u overwegen dit zelf te doen door bijvoorbeeld Glorix doekjes te kopen en met de ‘Franse slag’ uw toilet zelf dagelijks te reinigen.

Ook hebben veel senioren ondersteuning bij resultaatgebied 3; schone en draagbare kleding. Bij het toekennen van ondersteuning wordt geen rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren.
Voorbeeld: als u iedere dag een gestreken overhemd wilt dragen, dan is dat uw persoonlijke voorkeur. Hier wordt in het toekennen van de uren geen rekening mee gehouden. U kunt overwegen strijkvrije overhemden te kopen of enkele dagen in de week over te stappen op een andere kledingstijl.

2.2 Particuliere hulp
Inzet van een particuliere hulp wordt gezien als een gerealiseerde eigen oplossing. Wanneer een cliënt al geruime tijd gebruik maakt van particuliere huishoudelijke ondersteuning en de cliënt meldt zich bij het loket met de vraag een persoonsgebonden budget voor de financiering van de hulp, dan zal uit de beoordeling in de indicatiestelling blijken dat er geen belemmering in het voeren van het huishouden aanwezig is omdat de cliënt een eigen oplossing heeft gerealiseerd.
Anders is het wanneer een persoon jarenlang gebruik maakt van een particuliere hulp en nu merkt dat er om medische redenen extra tijd noodzakelijk is om het huishouden te voeren. Wanneer een persoon als gevolg van een terugval van inkomen/ een wijziging in de financiële situatie niet langer in staat is de particuliere zorg zelf te bekostigen dan wordt de particuliere huishoudelijke ondersteuning niet meer als voorliggende oplossing beschouwd.

Normering
De onderstaande tijdsnormering is deels afgeleid van het protocol wat ontwikkeld is door de Landelijke Vereniging van Indicatie Organen, later CIZ. De normering is gerelateerd aan het op basaal niveau functioneren van het huishouden dat geen overheidsvoorzieningen nodig heeft. Deze normtijden worden gehanteerd als uitgangspunt waarbij maatwerk, voor de handelingen die bij een bepaalde cliënt nodig zijn, het uitgangspunt is. Er zijn handelingen die wekelijks plaats moeten vinden en handelingen waarvoor dit niet het geval is. In de normering is hiermee rekening gehouden. Afhankelijk van de cliëntsituatie is het denkbaar dat er gemotiveerd afgeweken wordt van de normtijden en dat er meer of minder tijd geadviseerd wordt. De te indiceren activiteiten die onder huishoudelijke ondersteuning vallen zijn opgesplitst in handelingen om een op het individu gespitste indicatie te kunnen geven die past bij een leefeenheid. De (uiteindelijk te verstrekken) indicatie huishoudelijke ondersteuning wordt afgerond op veelvoud van 15 min. (naar boven afgerond).
Resultaatsgebieden:
1.een schoon en leefbaar huis (1 persoon tot en met 2 kamers):
Afwas             10 min per week
Interieur (hoog)         10 min per week
Interieur (midden)    10 min per week
Interieur (laag)        10 min per week
Stofzuigen/Dweilen     20 min per week
Keuken:             20 min per week
Natte cel/Toilet        20 min per week
Bed verschonen         10 min per week
Afval opruimen         5 min per week
Ramen zemen (binnenkant) 5 min per week (per kwartaal is dat 65 min)

Meerwerk:
•    -  Ramen buiten: glazenwasser is voorliggend (zelf regelen)
•    -  Kinderen < 16 jaar: +30 min per kind per week (max. 90 min)
•    -  Hoge vervuilingsgraad door erkende en vastgestelde aandoening bv bij chemotherapie (max. 20 min extra)
•    -  Extra bed i.v.m. apart slapen partner (10 min)
•    -  Extra tijd i.v.m. bed kinderen zit in de 30 min extra per kind
•    -  Extra tijd gelijkvloerse woning > 2 kamer (10 min), eengezinswoning (20 min)
2.  Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften:
Boodschappenlijst opstellen     10 min per week
Boodschappen inkopen         40 min per week
Boodschappen inruimen         10 min per week
(Boodschappen kan bij goed aanbod in Gorinchem vervallen)
•    - Bij 4 personen of meer: 2x per week boodschappen. (Gebruikelijke ondersteuning is voorliggend)

3. Beschikken over schone en draagbare en doelmatige kleding
- Was verzorging volwassene of kind ≥ 16 jr. kind < 16 jr. Sorteren/ In machine plaatsen/in droger doen/kleding in kast leggen 10 min (per week 5 minuten)
- Kleding ophangen/afhalen 10 min per  (week 10 minuten)
- Vouwen 10 min  (per week 5 minuten)
- Bovenkleding strijken 15 min (per week 10 minuten)
- Meerwerk: extra bewassing kan noodzakelijk zijn wanneer er sprake is van incontinentie, overmatige transpiratie, speekselvloed of morsen (medisch objectiveerbaar). Hiervoor wordt dan 30 minuten tijd per week berekend.

Antwoorden
‘Klopt het dat ik van mijn thuiszorgorganisatie moet horen dat ik minder uren hulp krijg?’
Ja, u wordt door uw zorgaanbieder geïnformeerd over de uren zorg die u vanaf 1 juli zult ontvangen. De gemeente heeft de zorgaanbieders gevraagd om samen met u een zorgplan te maken. Uw eigen zorgaanbieder kent u het beste en weet welke zorg u nodig heeft.

‘Hoe kan het dat ik één derde minder uren krijg voor de zelfde werkzaamheden?’
Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe wet. De gemeente kent geen uren meer toe, maar geeft aan of u ondersteuning krijgt voor een schoon en leefbaar huis. Het kan inderdaad zijn dat u nu minder uren krijgt.  

‘Waarom kan mijn thuiszorgorganisatie mij niet vertellen wat mijn eigen bijdrage wordt?’
Het CAK is de organisatie die uw eigen bijdrage int. Op de website van het CAK kunt u door middel van een rekenmodule uw eigen bijdrage berekenen. Uw zorgaanbieder beschikt niet over de informatie die nodig is om dit te kunnen doen.

‘Mijn hulp komt niet meer aan alle strijk toe. Hoe moet dit nu?’
Het dragen van gestreken kleding of het gebruiken van gestreken linnen wordt gezien als een persoonlijke voorkeur. U kunt overwegen strijkvrije kleding te kopen of een andere kledingstijl te dragen.

Extra uren inkopen
U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT). De komende 2 jaar is deze regeling beschikbaar om de bezuinigingen op de Wmo huishoudelijke ondersteuning te compenseren.

De regeling bestaat uit het inkopen van uren huishoudelijke ondersteuning tegen een gereduceerd tarief bij zorgaanbieders die een overeenkomst hebben afgesloten met de gemeente. U kunt hierbij zelf kiezen voor de leverancier of zorgaanbieder.

Voor wie is de regeling bedoeld
•    Cliënten met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning
•    Mantelzorgers
•    Inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning
•    Cliënten en mantelzorgers kunnen maximaal 4 uur per 4 weken (zorgperiode) inkopen. Inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening maximaal 8 uur per 4 weken.
De kosten
Een deel van de kosten betaalt u zelf rechtstreeks aan uw zorgaanbieder, het andere deel betaalt gemeente. Cliënten met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning betalen € 7,50 per uur. Mantelzorgers en inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening € 10,00 per uur.
Aanvragen
Aanvragen van de regeling kan door het volledig invullen en ondertekenen van het Aanvraagformulier Regeling Huishoudelijke Toelage

Contactgegevens
Heeft u vragen of wilt u advies van één van de seniorenconsulenten? Neemt u dan contact op via;
MEE Alblasserwaard/Vijfherenlanden
0183-691600
Aan de dienstverlening van de consulenten zijn geen kosten verbonden.