Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Financiën

Mogelijkheden tot kwijtschelding

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

U komt in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als u wegens financiële omstandigheden niet in staat bent die belastingen te betalen. Onder deze regeling vallen de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting voor de eerste hond.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Financiën van de gemeente, tel.: 14 0183.

Kwijtschelding belastingen

Er is een mogelijkheid tot kwijtschelding van belastingen.

U komt alleen in aanmerking voor kwijtschelding van belastingaanslagen als u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

  1. U vraagt kwijtschelding voor inkomstenbelasting of  Sociale verzekeringspremies (bijvoorbeeld AOW of  AWN).
  2. Het gaat om een definitieve aanslag.
  3. U heeft geen vermogen.
  4. U staat er financieel zo slecht voor dat u uw  belastingaanslag niet kunt betalen, ook niet in  termijnen.

Definitieve aanslag
Voor een voorlopige aanslag kunt u geen kwijtschelding vragen.
Pas als de definitieve aanslag is vastgesteld kunt u om kwijtschelding verzoeken. 

Als u vermogen heeft
Als u vermogen heeft, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Ook als uw partner vermogen heeft, is kwijtschelding niet mogelijk.

Vermogen is de totale waarde van uw bezittingen verminderd met de openstaande hypotheekschuld. Voorbeelden van vermogen zijn: een eigen woning, spaartegoeden, bank-/girosaldi, spaarbrieven, grond, een garage, een caravan, een boot, effecten, antiek, verzamelingen en vorderingen. Onder vermogen wordt ook de waarde van bijvoorbeeld uw inboedel of auto meegeteld als deze meer waard is dan € 2.269.

Uw financiële situatie
De Belastingdienst beoordeelt of u de belasting werkelijk niet kunt betalen. De Belastingdienst houdt hierbij niet alleen rekening met uw eigen financiële positie, maar ook met die van uw partner. Uw partner is degene (maar niet uw ouder of een kind) met wie u duurzaam een gezamenlijke huishouding voert. Om te bepalen of u de belasting werkelijk niet kunt betalen, berekent de Belastingdienst uw betalings-capaciteit. Daarmee wordt bedoeld het bedrag dat u maandelijks van uw inkomen overhoudt na aftrek van een bedrag voor noodzakelijke kosten van bestaan. Dit bedrag is afhankelijk van uw leefsituatie en wordt elk half jaar opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst: de zogeheten normbedragen voor noodzakelijke kosten van bestaan. Als u samen een huishouding voert, is dit bedrag bijvoorbeeld hoger dan als u alleen woont.

Als het netto-besteedbare inkomen gelijk is of lager is dan het normbedrag, kunt u kwijtschelding krijgen. Het netto-besteedbare inkomen van u (en uw partner) is het totaal aan inkomsten (zoals bijvoorbeeld loon, pensioen, uitkering, ontvangen alimentatie) verminderd met bedragen voor: huur of hypotheekrente, premies ziektekostenverzekering en zorgverzekering, nominale premies AWBZ, betaalde alimentatie.

Er zijn normbedragen vastgesteld om kwijtschelding te krijgen:

    Bij kwijtscheldingsnorm van 90% van feitelijk  inkomen

    is het bedrag van de kosten van bestaan

 

    Echtgenoten

  één of beide partners
  65 jaar of ouder

  € 1.204,00

   Alleenstaande ouder

  65 jaar en ouder

  € 1.083,00

   Alleenstaande

  65 jaar en ouder

  €   878,00