Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Belangenbehartging

Ouderenbonden Gorinchem

Algemene Ned. Bond voor Ouderen – ANBO

Afd. Gorinchem is min of meer opgeheven

Afd. Dalem is ook niet meer bereikbaar


Daarvoor in de plaats

Senioren Belang Gorinchem-Dalem.

e-mail: seniorenbelanggorinchemdalem@gmail.com

bestuur bestaat uit:

Dolf Snuverink                 voorzitter

Wim Jens                            penningmeester

Dirk Drijvers                      secretaris


Nederlandse vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
- NVOG
Churchilllaan 11 - 3527 GV Utrecht
Postbus 2069 - 3500 GB Utrecht
Tel 030 2846080
Website: www.gepensioneerden.nl
e-mail: nvog@gepensioneerden.nl

De NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) is de landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De NVOG heeft als doelstelling de behartiging van de collectieve belangen van gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Contributie  € 13,00 per jaar

Unie van Katholieke Bonden van Ouderen
KBO afdeling Gorinchem:
Secretaris:

dhr. H.C.T. Vendel
Weverstraat  455
4204CM Gorinchem

Tel.: 0183 690948

Email.  hvendel78@gmail.com

Website: www.kbo-gorinchem.jouwweb.nl 

Contributie is in 2016: €25,00 voor alleenstaande en €44,00 voor gehuwde en samenwoonde.

Jaarlijkse busreis is komen te vervallen, in plaats daarna kleinschalige activiteiten, zoals:

Pannenkoeken eten, een high tea, een bingo, museumbezoek en lezingen.

De Unie van Katholieke Bonden van Ouderen maakt zich sterk voor de volwaardige positie van ouderen in de samenleving en het leven en werken vanuit zingeving en identiteit.

Voor verdere info bel of mail gerust de secretaris van de KBO Gorinchem
.


Protestants-Christelijke Ouderenbond - PCOB

Secretariaat PCOB afd. Gorinchem/Dalem:

J. van der Wal-Greijdanus

Dokter Hiemstralaan 93

4205 KL Gorinchem

Tel. 0183 647 015

Email: jovanderwal@gmail.com.

PCOB is een protestants-christelijke bond, die het belangrijk vind om samen te werken aan de positie van de ouder wordende mensen in deze en de komende jaren.

De PCOB is een vereniging, die zich ten doel stelt de geestelijke en materiële belangen van zowel ouderen in het algemeen, als die van zijn leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen. Het uitgangspunt is de Bijbel. De daaruit voortvloeiende kernbegrippen en christelijke geïnspireerde normen en waarden vormen de basis voor het denken en handelen. Daarop wordt het werk gegrondvest en de herkenbaarheid bevorderd.

Jaarlijkse contributie per 1 januari 2016
Individueel lidmaatschap         € 36.00 per jaar
leefverbanden                         € 57.00 per jaar

De gezamenlijke ouderenbonden hebben 2 vrijwillige ouderadviseurs voor hun leden. Ook kunnen de leden via hun bond korting krijgen op hun ziektekostenverzekering.


Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)  
Bezoekadres:                           Postadres:
Piet van Dommelenhuis           Postbus 2069
4e etage                                  3500 GB Utrecht
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht  

Adviseur:
Drs F.G. May
T 06 53 55 48 18
E-mail:  may@netwerknoom.nl

Coördinator:
Drs Lucía Lameiro García
T: 06 20 966 432
E: lameiro@netwerknoom.nl

Plaatsvervangend coördinator:
Drs Jeanny Vreeswijk-Manusiwa
T: 06 300 245 24
E: vreeswijkmanusiwa@netwerknoom.nl

Website: www.netwerknoom.nl 

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast wil het NOOM diensten aanbieden en activiteiten faciliteren waaraan behoefte bestaat en waarin de deelnemende organisaties zich breed kunnen herkennen.        

Van de migranten die in Nederland wonen, zijn er ruim 210.000 55-plus. Binnen 5 jaar, in 2015, zal dit aantal gegroeid zijn tot 360.000 personen. Deze groep ouderen is zeer divers en verkeert voor een belangrijk deel nog in een emancipatiefase. Om deze groeiende groep uit hun eigen kring te halen en midden in de maatschappij te zetten, is het belangrijk dat ze ten volle meedoet aan alles wat de samenleving te bieden heeft. Daarvoor is het goed om de rijkdom aan kennis en expertise van de oudere migranten samen te brengen.        

De missie van het NOOM is:
Het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten én het bevorderen van het welzijn van oudere migranten.        

Zij realiseren deze missie door:        
Pleitbezorging en belangenbehartiging
-           Voorlichting
-           Lotgenotencontact
-           Uitwisseling van kennis, expertise en good practices.

De volgende organisaties voor ouderen zijn aangesloten bij NOOM:
-           LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen)
-           NEHOB (Nederlandse Hindoe Ouderenbond)
-           LIZE (Zuid-Europeanen)
-           Fos'ten (stichting Surinaamse vrouwen 50+)
-           Chun Pah (landelijke vereniging van Chinese
            ouderenverenigingen)
-           SMN (Samenwerkingsverband van Marokkanen
            in Nederland)
-           IOT (Inspraak Orgaan Turken)
-           IOC (Inspraak Orgaan Chinezen)

Lees ook: www.movisie.nl/allochtoneouderen

Turkse Ouderen Federatie

“Zorg dat verzorgingshuizen rekening houden met de wensen van allochtone ouderen”

Dat is één van de vragen die Sabri Bagci heeft met zijn net (10 oktober 2009) opgerichte Turkse Ouderen Federatie. Sabri woont in Dordrecht en wil graag in Gorinchem meewerken aan het opzetten van een lokale afdeling van zijn Federatie. Wie is bereid om hier aan te gaan werken. Bovenstaande wens is belangrijk genoeg om daar wat aan te doen, lijkt mij.
Meer informatie:
Bagci S K
Chico Mendesring 350
3315NP Dordrecht
078-6228350


Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN)
Meer info over de in oprichting zijnde ouderenbond Marokkanen Dhr. B. Saadane
tel.: 06 – 52468389 e-mail: bsaadane@hotmail.com