Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Belangen behartiging

Gemeentelijke adviesorganen Gorinchem

Stichting Gorinchem’s Platform voor gehandicapten-beleid

Bundeling van belangenbehartiging van mensen met een handicap, familie en verwanten.
Postbus 591, 4200 AN Gorinchem
Contactpersoon: Mw. E. den Heijer, tel.: 0183 647933
e-mail: emmydenheyer@casema.nl

Stichting Adviesgroep Wmo

Op dinsdag 6 mei 2008 is de Stichting Adviesgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) officieel opgericht. De Adviesgroep adviseert het College van burgemeester en wethouders over alle beleidsvelden die vallen onder de Wmo. In dit Wmo-platform zitten vrijwilligers die zich vanuit verschillende invalshoeken willen inzetten voor (kwetsbare) Gorcumers.

Advies van de bewoners
De Stichting Adviesgroep Wmo is het Wmo-platform voor de gemeente Gorinchem. De Adviesgroep bestaat uit betrokken inwoners van de gemeente en adviseert het College van burgemeester en wethouders over het te ontwikkelen en uit te voeren Wmo-beleid. Ze bekijkt hoe het beleid dat de gemeente wil voeren, uitpakt voor mensen die gebruik maken van voorzieningen uit de Wmo. Ook neemt de Adviesgroep vraagstukken onder de loep, bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen die haar uit de samenleving bereiken. In het platform zijn de volgende belangengroepen vertegenwoordigd: ouderen, jongeren, mantelzorgers, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, chronisch zieken en (geestelijke) gezondheidszorg.

Voorzitter is dhr. H. van Baardewijk
telefoonnummer: 0183 - 624335
e-mail: vanbaardewijk@planet.nl

Secretariaat Wmo adviesgroep:
Wijdschildplein 43,
4207 CC Gorinchem
0183-633901
06 10451233
ndulst@gmail.com

website: www.wmoadviesgroepgorinchem.nl


Cliëntenraden

Er bestaan verschillende cliëntenraden in de gemeente Gorinchem. Er is een cliëntenraad voor het CWI, waar een senior normaal gesproken geen gebruik van zal maken.

Er is ook een cliëntenraad voor de RSD.

De RSD beschikt over een regionale cliëntenraad. Dit is een onafhankelijke organisatie die de RSD gevraagd en ongevraagd adviseert over alle onderwerpen die met het sociale beleid in de regio te maken hebben. Zij heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de (financiële) positie van mensen die rondom de armoedegrens leven.
Om de juiste adviezen uit te kunnen brengen is de cliëntenraad afhankelijk van ervaringen en meningen van cliënten, met andere woorden:

Uw inbreng is voor de cliëntenraad van groot belang!
De contactpersonen voor Gorinchem zijn:
Marian Stolker
Corrie Manneken
Vacature

Contact met de cliëntenraad van de RSD
Secretariaat:
Marian Stolker
Dalemstraat 12
4201 BP  Gorinchem
Tel.: 06-17966340
e-mail: mstolker@planet.nl

RIVAS

De Rivas heeft ook een eigen cliëntenraad.
In elke zorginstelling dient de medezeggenschap van cliënten te zijn geregeld. Hiervoor is sinds 1996 de wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen ingesteld. Sindsdien zijn er in bijna alle instellingen van Rivas Zorggroep cliëntenraden in werking. In de cliëntenraad zitten bewoners, familie of vrijwilligers van die instelling. Zij praten mee over de kwaliteit van zorg en alle voorkomende dingen in het huis.

Rivas Zorggroep levert ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Het ziekenhuis heeft een cliëntenraad. Alle andere zorg heeft Rivas in tien regio’s georganiseerd. Iedere instelling in een regio heeft een cliëntenoverleg. Vertegenwoordigers uit het cliëntenoverleg zitten in de regiocliëntenraad, samen met vertegenwoordigers namens de thuiszorg. De regiocliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de kwaliteit van zorg aan de regiomanager.

Er is ook een Centrale Cliëntenraad waarin een vertegenwoordiger zit van iedere regiocliëntenraad en van het ziekenhuis. De CCR overlegt met de voorzitter van de raad van bestuur van Rivas over de rivasbrede zaken.

Gorinchem 1         verpleeghuis Het Gasthuis
                              woonzorgcentrum De Schutse en zorg thuis.

Gorinchem 2         woonzorgcentra: Clara, Bannehof en
                             Steijndeld, kleinschalige woonvoorziening
                             Molenhoek en zorg thuis

Gorinchem-oost, centrum en Dalem

Beatrixziekenhuis

De cliëntenraden van Rivas zijn bereikbaar via:
De ambtelijk secretaris van de cliëntenraden van Rivas Zorggroep.
Adres: Postbus 90, 4200 AB Gorinchem
Telefoon: 0183 645 116
E-mail: cliëntenraad@rivas.nl
Website: www.rivas.nl